• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

NPN-POIŚ-371/271-13/13

OGŁOSZENIE

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 19.02.2014 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 58176-2014, dotyczącym zadania: „Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy", wybrana została w dniu 11.03.2014 r. oferta złożona przez:

Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozorowski, ul. Janosika 16, 15-173 Białystok – 159 992,75 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp. Kierownik jednostki podjął decyzję o zwiększeniu środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 29 592,75 złotych.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium Cena

1

Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozorowski, ul. Janosika 16, 15-173 Białystok

100

2

WIKTORBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski, ul. Wypoczynkowa 18, Grabówka, 15-523 Białystok

53,42

3

PPHU ELEKTOR Spółka Cywilna, Janusz Jackiewicz, Beata Jackiewicz; 16-100 Sokółka, Bogusze 58

59,13

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

 

Kurowo; dnia 11-03-2014 r.

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego