• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Zasady amatorskiego połowu ryb na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie nr 10/2019

Dyrektora Narwiańskiego Paru Narodowego z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Działając na podstawie art. 8e.1 i art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651., z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996 r. nr 77 poz. 368), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam "Regulamin udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2019.

Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

I. WSTĘP

 

 1. Narwiański Park Narodowy, zwanym dalej Parkiem lub NPN, jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb (wędkowania), na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Za udostępnianie Parku do wędkowania pobierana jest opłata w formie „Zezwolenia na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym", wydawana:

  1. na 1 dzień;

  2. na 3 dni;

  3. na 1 miesiąc;

  4. na 1 rok.

 3. Zezwolenie na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym obywatelom polskim wydaje się wyłącznie przy okazaniu Karty Wędkarskiej. Obowiązek ten nie dotyczy obcokrajowców czasowo przebywających w Polsce.

 4. Zezwolenie na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym uprawnia do wędkowania z łodzi lub z brzegu.

 5. Ceny zezwolenia na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do dojścia najkrótszą drogą pieszą lub dopłynięcia i przebywania oraz wędkowania na łowisku przez całą dobę oraz połowu ryb zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 7. Do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego uprawnia także, na równi z zezwoleniem, posiadanie aktualnej składki okręgowej Polskiego Związku Wędkarskiego – Porozumienia Ściany Wschodniej - Okręgów Białystok, Lublin, Biała Podlaska i Siedlce. Osoby, które opłaciły składkę okręgową PZW jednego z ww. okręgów obowiązują zasady amatorskiego połowu ryb opisane w niniejszym Regulaminie.

 8. Niektóre miejsca w Parku mogą być czasowo lub trwale wyłączane z amatorskiego połowu ryb (na podstawie zarządzenia dyrektora NPN), bez zwrotu całej lub części opłaty, w szczególności ze względu na:

  1. lęgi ptaków;

  2. zagrożenia pożarowe;

  3. niski stan wód,

  4. tarliska i zimowiska.

 9. Parkowanie pojazdów silnikowych na terenie Parku dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach i polach biwakowych.

 10. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie:

  1. dwiema wędkami zwykłymi;

  2. metodą spinningową – jedną wędką;

  3. metodą muchową – jedną wędką.

 11. W Parku obowiązuje zakaz posiadania kuszy przy sobie, zarówno na łodzi, w wodzie, jak i na brzegu.

 12. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", musi być zarejestrowany na podstawie odrębnych przepisów.

 13. Przebywanie w miejscach udostępnionych w NPN do amatorskiego połowu ryb może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku, wędkarze, turyści i inne osoby odwiedzające podejmują samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko.

 14. Dyrekcja NPN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za życie i zdrowie osób zmierzających na łowisko i dokonujących amatorskiego połowu ryb, w szczególności w związku z mogącymi odbywać się w okolicy odstrzałami redukcyjnymi zwierzyny.

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

 1. Prawo do wędkowania w wodach Narwiańskiego Parku Narodowego mają wszystkie osoby posiadające kartę wędkarską, które wykupiły zezwolenie na amatorski połów ryb w Parku, bądź posiadają aktualne składki jednego z okręgów wchodzących w skład tzw. Porozumienia Ściany Wschodniej - Okręgów Białystok, Lublin, Biała Podlaska i Siedlce Polskiego Związku Wędkarskiego oraz przestrzegają zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.

 2. Z obowiązku wykupienia zezwolenia na amatorski połów ryb zwolnione są osoby, które w danym roku kalendarzowym przekroczą wiek 70 lat.

 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 4. Osoby w wieku do lat 14, które nie posiadają karty wędkarskiej, mają prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę i odpowiednie zezwolenie na amatorski połów ryb w Parku, pod następującymi warunkami:

  1. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę;

  2. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

 5. Wędkarz ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności posiadania przez współmałżonka zezwolenia na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA WODACH NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską oraz aktualne zezwolenia na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym oraz - w przypadku połowów z łodzi – dokument i rejestrację łodzi używanej do amatorskiego połowu ryb.

 2. Wędkarz jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w Parku, zawartych w ustawie o ochronie przyrody oraz zarządzeniach dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego. W szczególności obowiązuj m.in. zakaz:

  1. śmiecenia;

  2. parkowania poza miejscami wyznaczonymi;

  3. zakłócania ciszy;

  4. wypalania roślin oraz palenia ognisk i używania otwartego ognia;

  5. ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi;

  6. używania łodzi z silnikami spalinowymi i innego sprzętu motorowego z takimi silnikami.

 3. Zezwala się na używanie silników elektrycznych do jednostek pływających.

 4. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 5. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale IV.3.11 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

 7. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu pod rygorem grzywny.

 8. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody rekreacyjno-sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie dyrektora Parku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

 9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach lub innych niepokojących zdarzeń, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Straż Parku - tel. 501 461 702 lub Narwiański Park Narodowy - tel. 86 4764811, 4764812 lub Policję, tel. 112.

 10. Zezwolenie i inne dokumenty uprawniające do amatorskiego połowy ryb należy okazywać na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli, wymienionych w punkcie V.2. Regulaminu.

 11. W przypadku zauważenia gniazda ptaka, tamy, nory lub żeremia bobrowego wędkarz obowiązany jest oddalić się od nich na odległość nie mniejszą niż 50 m.

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA W NARWIAŃSKIM PARKU NARODOWYM

 

 1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

  1. jednym haczykiem z przynętą, albo

  2. w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

  3. w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm

  4. przy połowie ryb spod lodu:

   1. jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

   2. sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 1. Przynęty

  1. Jako przynęty mogą być stosowane:

   1. przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

   2. przynęty sztuczne;

  2. Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):

   1. zwierząt i roślin chronionych,

   2. ikry rybiej;

  3. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym;

  4. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty).

  5. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym, niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

 2. Wędkowanie

  1. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych oraz miejscach wyłączonych trwale lub czasowo z wędkowania.

  2. Zabrania się amatorskiego połowu ryb:

   1. W okresie od 1 marca do 30 kwietnia - na odcinku koryta głównego Narwi od stałego progu piętrzącego w Rzędzianach do jazu w Rzędzianach.

   2. W ciągu całego roku – na przystani NPN w Kurowie do połączenia z ciekiem Kurówka.

  3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

  4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 1. przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

 2. sprzedawać złowionych ryb,

 3. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

 4. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody.

 5. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu, podczas prowadzonych przez Narwiańskim Park Narodowy lub osoby upoważnione prac badawczych.

 6. łowić metodą „szarpaka”,

 7. budować pomostów i stanowisk wędkarskich,

 8. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 9. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

 10. wędkować z mostów,

 11. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

  1. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

  2. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, natychmiast z ostrożnością wypuszczone do wody nawet wtedy, gdy są martwe lub gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

  3. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

  4. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne lub sztuczne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

  5. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

  6. Ryby przeznaczone na przynętę mogą pochodzić wyłącznie z wód w Narwiańskim Parku Narodowym. Gatunki ryb wymienione w pkt 3.7, w razie ich pozyskania na przynętę nie mogą być powtórnie wprowadzone do NPN. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5.

  7. Wędkarz zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. łowiąc z brzegu co najmniej 10 m;

 2. między łodziami co najmniej 25 m.

  1. Niedozwolony jest połów ryb chronionych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), ryb wyłączonych z wędkowania na podstawie zadań ochronnych lub zarządzeniach dyrektora Parku oraz ryb poniżej wymiaru ochronnego i w okresie ochronnym.

  2. Obowiązujące w Narwiańskim Parku Narodowym wymiary ochronne, okresy ochronne ryb oraz limity liczbowe ryb możliwych do zabrania z łowisk w ciągu doby (liczonej od godz. 0:00 do 24:00), przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

V. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

 1. Osoba przebywająca na obszarze wodnym obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, w tym ze sposobami udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, przestrzegania regulaminów pól namiotowych oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i ich przestrzegania;

  2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu;

  3. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

  4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

  5. bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, w tym Straż lub Służbę Parku Narodowego, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 2. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

  1. pracowników Straży Narwiańskiego Parku Narodowego oraz upoważnionych przez dyrektora NPN pracowników Służby Parku;

  2. funkcjonariuszy Policji;

  3. funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej;

  4. członków Społecznej Straży Rybackiej.

 3. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek: okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty,

 4. Za naruszenie chociażby jednego punktu niniejszego Regulaminu przez wędkarza, może być mu odebrane zezwolenie oraz zastosowane konsekwencje wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne;

  3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

  4. Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

  5. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

  6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;

  7. Zarządzeń i regulaminów dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

 

CENNIK ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH

 

 1. Ceny zezwoleń na amatorski połów ryb w NPN (wraz z podatkiem VAT):

  1. na 1 dzień – 10 zł;

  2. na 3 dni – 20 zł;

  3. na 1 miesiąc – 50 zł;

  4. na 1 rok – 120 zł.

 1. Opłaty za zezwolenie można wnieść osobiście, przekazem pocztowym na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy lub za pomocą systemu https://npn.eparki.pl

 2. Miejsca sprzedaży i odbioru zezwoleń na amatorski połów ryb:

 

 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka

Kurowo 12, 18 -218 Kobylin Borzymy

tel. 663 103 109
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

 1. Ośrodek Informacyjny NPN

Łapy ul. Sikorskiego 24 (budynek Urzędu Miejskiego) pok. 304, III piętro.

tel. 573 165 334

środa 12:00 – 15:00

piątek 9:00 – 12:00

Załącznik nr 2

do Regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

 

WZÓR ZEZWOLENIA

 

 

Sygn. NPN-SP-421/…/19.

Kurowo, dnia .......... 201 ... r.

 

ZEZWOLENIE NR .../201…

Pan/i ………………………………………………………………………………..…………. otrzymuje zezwolenie na zorganizowanie zawodów wędkarskich, w dniu/dniach ……………………..………… 201… r., w godzinach ........................................................... , na rzece Narew na odcinku …………………………………………………..

Warunkiem przeprowadzenia zawodów jest:

 1. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w NPN dotyczących udostępniania Parku, w tym posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb przez zawodników.

 2. Przekazanie do Straży Parku (tel. 501461702), na co najmniej jeden dzień przed zawodami, informacji o godzinie, w której będzie prowadzone ważenie ryb, aby w tym ważeniu mógł brać udział przedstawiciel NPN.

Załącznik nr 3

do Regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

 

OKRESY I WYMIARY OCHRONNE ORAZ DOBOWE LIMITY POŁOWU RYB OBOWIĄZUJĄCE W WODACH NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 1. Obowiązują następujące, dolne wymiary ochronne ryb:

  • boleń do 40 cm,

  • jaź do 25 cm,

  • karp do 35 cm,

  • kleń do 25 cm,

  • lin do 25 cm,

  • miętus do 25 cm,

  • okoń do 18 cm,

  • sandacz do 50 cm,

  • sum do 70 cm,

  • szczupak do 50 cm,

  • wzdręga do 15 cm.

 1. Obowiązują następujące, górne wymiary ochronne ryb:

  • boleń od 75 cm,

  • okoń od 40 cm,

  • sandacz od 80 cm.

 2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

  • boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia,

  • miętus - od 1 grudnia do końca lutego;

  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

  • sum - od 1 stycznia do 31 maja;

  • szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

 2. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

  • kozy - wszystkie gatunki,

  • minogi - wszystkie gatunki,

  • piskorz,

  • różanka,

  • śliz.

 1. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

 2. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby (w godz. 0:00 – 24:00):

  • sum 1 szt.,

  • sandacz, szczupak, boleń - łącznie 2 szt.,

  • lin 4 szt.,

  • jaź, kleń – łącznie 5 szt.

 1. Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

 2. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków, dla których nie określono limitów liczbowych, o łącznej wadze nieprzekraczającej 5 kg w ciągu doby.

 3. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi i karasia srebrzystego.

 4. Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.