• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Działalność naukowo-badawcza

Tematy zaplanowane do wykonania przez pracowników działu naukowego lub przy udziale pracowników terenowych Parku:

 • Badania dynamiki szuwarów turzycowych;
 • Określenie pełnego składu gatunkowego płazów i gadów;
 • Badanie liczebności wskaźnikowych gatunków ptaków;
 • Badanie gatunkowego stanu ornitofauny zimowej;

Badania, które powinny być przeprowadzane na terenie Parku przez inne jednostki lub zespoły badawcze

 • Określenie kierunków dalszych przekształceń gleb (prace na wybranych terenach)
 • Rozpoznanie przyczyn eutrofizacji zbiornika Siemianówka i opracowanie metod poprawy jakości wód
 • Analiza przyczyn obniżania się poziomu wód powierzchniowych i gruntowych w dolinie rzeki
 • Rozpoznanie wpływu zbiornika Siemianówka na reżim przepływu wody w Narwi
 • Analiza zależności pomiędzy głębokością zalegania wód powierzchniowych i gruntowych oraz dynamika zmian uwilgotnienia na stan środowiska przyrodniczego
 • Ustalenie wpływu zalewów wiosennych, stanu wód powierzchniowych oraz zasilanie wodami podziemnymi na położenie i dynamikę zmian zwierciadła wód gruntowych
 • Badania szorstkości hydraulicznej koryt rzecznych, ocena wielkości przepływu i rozrządu wody w systemie koryt rzecznych, wpływ piętrzeń na rozrząd wód powierzchniowych
 • Długofalowe badania dynamiki szuwarów trzcinowych
 • Eksperymenty z zakresu ochrony czynnej mające na celu wypracowanie skutecznych metod eliminacji trzciny z ekosystemów łąk bagiennych
 • Zmiany zasięgów i składu florystycznego zbiorowisk roślinnych w tym analizy teledetekcyjne ukierunkowane na zmiany zasięgów zbiorowisk roślinnych
 • Badania roślinności wodnej na całym odcinku rzeki w NPN, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z anastomozującego charakteru rzeki.
 • Inwentaryzacja stanu flory wodnej
 • Opracowanie flory Parku różnych grup systematycznych roślin plechowych
 • Inwentaryzacja stanu fauny organizmów wodnych;
 • Rozpoznanie składu gatunkowego i struktury zgrupowań bezkręgowców
 • Inwentaryzacja szczególnie cennych miejsc istotnych dla rozrodu i zimowania ryb
 • Określenie intensywności połowów wędkarskich i ich oddziaływania na ichtiofaunę
 • Określenie efektów dokonywanych zarybień gatunkami drapieżnymi , służące ocenie skuteczności podjętych działań
 • Określenie jakości ryb pod kątem zawartości w ich mięśniach metali ciężkich i innych związków szkodliwych oraz zainfekowania przez organizmy pasożytnicze.
 • Badania na różnorodnością flory wyniesień mineralnych;
 • Badania nad różnorodnością flory siedlisk otuliny Parku;
 • Diagnostyka transportu zanieczyszczeń w ekosystemach Parku;
 • Badania migracji ryb w celu poznania powiązań pomiędzy ich siedliskami na obszarze całego ekosystemu;
 • Dział Monitoringu Parku gorąco zachęca wszystkich badaczy do przeprowadzania prac naukowo-badawczych na terenie Parku. Oczywiście tematy badawcze mogą wykraczać poza przedstawiony program. Administracja Parku deklaruje wszelaką  pomóc logistyczną i merytoryczną dla naukowców zgodnie z ich potrzebami