• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w NPNKontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna"  


Projekt POIS.02.04.00-00-0010/17-01 „Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 160 140,00 PLN.


Dofinansowanie projektu ze środków POIŚ wynosi: 986 119,00 PLN.


Instytucja Pośrednicząca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych:        http://www.ckps.lasy.gov.pl/

Planowane w ramach projektu działania w latach 2018-2021 są kontynuacją projektu LIFE+ , bazują na identycznych założeniach metodycznych. Dodatkowo zakres działań jest rozszerzony na całą powierzchnię Parku.

Głównym celem  projektu jest ochrona ptaków wodno-błotnych poprzez kompleksowe działania, które stanowią integralną całość:

  •       Odłów norki amerykańskiej celem ograniczenia jej presji na awifaunę.
  •       Nabycie 40 ha gruntów oraz poddanie ich zabiegom ochronnym polegającym na corocznym wykaszaniu celem powiększania siedlisk awifauny.
  •       Monitoring skuteczności usuwania drapieżników.
  •       Monitoring sukcesu lęgowego ptaków i ich inwentaryzacja.
  •       Monitoring ssaków drapieżnych.