• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

LIFE+

"Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków"

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest na obszarach podmokłych na terenie pięciu parków narodowych: Narwiańskiego, Biebrzańskiego, Drawieńskiego, Słowińskiego i Parku Narodowego „Ujście Warty”. Powyższe parki narodowe w całości lub w części objęte zostały ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000, jako obszary specjalnej ochrony ptaków.

Celem projektu jest wdrożenie i usprawnienie czynnej ochrony ptaków wodnych i błotnych na terenach szczególnie przyrodniczo cennych, poprzez jednoczesną poprawę warunków siedliskowych oraz ograniczanie presji obcych inwazyjnych gatunków drapieżników.

Proponowane w projekcie działa polegają na:

  • utrzymaniu i zwiększeniu powierzchni siedlisk niezbędnych do funkcjonowania  populacji ptaków wodnych i błotnych (poprzez działania ochronne w tych siedliskach).
  • wprowadzeniu i wdrożeniu systemu ograniczania negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników, szczególnie norki amerykańskiej, poprzez wprowadzenie efektywnej redukcji jej liczebności.
  • prowadzenie działań polegających na aktywnej ochronie kolonii lęgowych oraz gniazd poprzez ograniczenie dostępu drapieżników do miejsc lęgowych ptaków.

Dodatkowym działaniem  na terenie Narwiańskiego PN jest wykup 100 ha gruntów celem powiększenia powierzchni siedlisk rozrodu awifauny, na której prowadzone będą czynne zabiegi ochronne.