• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000

Projekt POIS.02.04.00-00-0170/16-00 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 722 060,00 PLN.

Dofinansowanie UE w wysokości 1 463 751,00 złotych

 

Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych; więcej www.ckps.lasy.gov.pl

Celem projektu jest poprawa warunków wodnych na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna oraz tożsamego z nim terytorialnie Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez odtworzenie i utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki Narwi oraz stworzenie dla okolicznych rolników możliwości ekstensywnego rolniczego użytkowania łąk. Zaplanowane jest udrożnienie wybranych koryt bocznych w dwóch zaplanowanych obszarach przedsięwzięcia (w okolicach Suraż-Uhowo oraz Rzędziany-Pańki). Jednocześnie inne koryta boczne, położone w tych samych obszarach, zostaną poddane wykaszaniu hamującego przepływ szuwaru trzcinowego. Koryta te z uwagi na silne zarośnięcie szuwarem trzcinowym mają bardzo słaby przepływ i ulegają postępującemu procesowi zaniku. Prowadzone będą również inne działania ochrony czynnej wpływające pozytywnie na zachowanie i poprawę bioróżnorodności oraz poprawa uwilgotnienia łąk i zahamowany proces murszenia gleb organicznych

Projekt zakłada kilka zasadniczych, kompleksowych działań praktycznych, stanowiących integralną logiczną całość:

  • mechaniczne udrażnianie koryt bocznych anastomozującego systemu rzecznego Narwi w dwóch wybranych obszarach,

  • mechaniczne wykaszanie wybranych bocznych koryt Narwi w celu usunięcia nalotu roślinności szuwaru trzcinowego i przywróceniu biologicznego przepływu,

  • budowa klapy zwrotnej w celu zahamowania odpływu wód z północnej części NPN,

  • budowa brodów przejazdowych w okolicach Suraża i Pańk w celu umożliwienia ekstensywnego użytkowania łąk,

  • oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenie kondycji ichtiofauny jako najlepszego bioindykatora stanu środowiska wodnego,

  • zarybienie Narwi w granicach przedsięwzięcia gatunkami ryb drapieżnych w celu skutecznej naturalizacji składu ichtiofauny i poprawy bioróżnorodności,

  • wprowadzenie stałego monitoringu poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz badania natężenia przepływów w celu gromadzenia i analizowania danych o stanie środowiska na terenie obszaru Natura 2000 oraz Narwiańskiego Parku Narodowego,

  • wykup 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli.