• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Organizacja działalności lotniczej w przestrzeni powietrznej NPN

Zarządzenie Nr 11/2021

Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji działalności lotniczej w przestrzeni powietrznej

Narwiańskiego Parku Narodowego

Działając na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996 r., Nr 77, poz. 368), zarządzam co następuje:

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. AGL - Above Ground Level - (wysokość) nad powierzchnią terenu;

 2. ALFA SCRAMBLE - hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

 3. BSP - bezzałogowy statek powietrzny;

 4. BVLOS - operacje poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku powietrznego;

 5. Dyrektor NPN - dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego, zarządzający strefą EP R28;

 6. Dyżurny PP NPN – pracownik NPN wyznaczony do nadzoru i koordynowania spraw związanych z działalnością lotniczą realizowaną na terenie NPN;

 7. Dziennik lotów - rejestr lotów planowanych i zrealizowanych w przestrzeni powietrznej NPN, prowadzony przez Dyżurnego PP NPN;

 8. działalność lotnicza w NPN - wszelka działalność związana z przygotowaniem, organizacją, przeprowadzeniem, kontrolą i nadzorowaniem lotów w strefie EP R28;

 9. GARDA - hasło, na jakie statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej;

 10. kwalifikacje lotnicze - licencje lub świadectwa kwalifikacji z zakresu lotnictwa;

 11. NPN - Narwiański Park Narodowy;

 12. operator uprawniony - operator BSP, który posiada ważne zezwolenie na loty w PP NPN;

 13. opłata aktywacyjna – opłata za aktywację strefy;

 14. podmiot uprawniony - podmiot, który posiada ważne zezwolenie na loty w PP NPN;

 15. PP NPN - przestrzeń powietrzna NPN - przestrzeń od poziomu terenu do wysokości 1200 m AMSL (Above Mean Sea Level - powyżej poziomu morza), ograniczona horyzontalnie granicą NPN;

 16. PUL przestrzeń udostępniona do lotów - przestrzeń wydzielona ze strefy EP R28 położonej bezpośrednio nad obszarem Narwiańskiego Parku Narodowego;

 17. Organ ATS - Air Traffic Services – Służby Ruchu Lotniczego;

 18. Strefa PUL - strefa wydzielona, zanumerowana i udostępniona do lotów statkom powietrznym; strefa PUL może posiadać jeden z trzech statusów: zarezerwowana, ważna lub aktywna;

 19. Strefa EP R28 - strefa określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 617). Przebieg strefy na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego przedstawiono na Załączniku nr 1 zarządzenia;

 20. VLOS - operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód;

 21. wniosek - wniosek o uzyskanie zgody na przeprowadzenie lotów w przestrzeni EP R28;

 22. Wnioskujący - podmiot zgłaszający zapotrzebowanie na wydzielenie PUL;

 23. zezwolenie - zezwolenie na przeprowadzenie lotów w strefie EP R28.

§2

ZASADY OGÓLNE

 1. Wykonywanie lotów w strefie EP R28 jest dopuszczalne w przypadku lotów:

 1. wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

 2. wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

 3. wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi
  w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

 4. związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

 5. wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem lub rejonem chronionym strefą R;

 6. wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

 • uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

 • zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

 1. związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

 1. Przepisy Zarządzenia mają zastosowanie do lotów, o których mowa w ust. 1 ppkt e.

 2. Loty, o których mowa w ust. 1 ppkt e. nie mogą być sprzeczne z ustaleniami planu ochrony lub zadań ochronnych ustanowionych dla NPN.

 3. Postępowanie dotyczące udzielenia zezwolenia na lot w przestrzeni EP R28 jest prowadzone
  w języku polskim.

§3

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOT

 1. Zezwolenie na lot w PP NPN wydawane jest na pisemny wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia, zwany dalej wnioskiem.

 2. Wniosek należy złożyć do Dyrektora NPN.

 3. Wniosek powinien zawierać:

  1. nazwę i adres Wnioskującego oraz imię i nazwisko i dane kontaktowe osoby występującej
   w jego imieniu (adres e-mail, nr telefonu),

  2. cel lotów,

  3. w przypadku gdy lot będzie realizowany w związku z prowadzonym monitoringiem / badaniami naukowymi - id tematu badawczego i nr zezwolenia na badania naukowe / monitoring wydanego przez Dyrektora NPN;

  4. lokalizacja obszaru, nad którym planowany jest lot,

  5. daty rozpoczęcia i zakończenia lotów, w tym czynności przygotowawczych i porządkowych
   po zakończeniu lotów,

  6. opis czynności, które będą wykonane na obszarze NPN w związku z planowanymi lotami
   w tym m.in. przygotowanie lądowiska, rozmieszczenie naziemnych punktów kontrolnych
   i orientacyjnych,

  7. rodzaj i model statku powietrznego/statków powietrznych, którymi będą wykonywane loty,

  8. w przypadku lotów statkami bezzałogowymi, rodzaj wykonywanego lotu: VLOS/BVLOS,

  9. parametry lotów: minimalna i maksymalna wysokość lotu - AGL, maksymalna prędkość przelotowa;

  10. imię i nazwisko pilotów/operatorów, wraz z danymi kontaktowymi: adres pocztowy, adres
   e-mail, nr telefonu,

  11. nr licencji/świadectwa kwalifikacji pilota/operatora,

  12. wykaz osób uczestniczących w realizacji lotu wraz z podaniem ich funkcji w zespole;

  13. wykaz pojazdów, którymi wnioskodawcy będą poruszać się po terenie NPN w celu prowadzenia lotów: rodzaje pojazdów, marki i modele, numery rejestracyjne,

  14. podpis Wnioskodawcy. W przypadku firm/instytucji itp. podpis pod wnioskiem powinna złożyć osoba mogąca składać oświadczenia woli (zgodnie np. z wpisem w KRS), bądź inna osoba upoważniona do reprezentacji wnioskodawcy na podstawie stosownego pełnomocnictwa;

  15. informację o planowanym terminie wniesienia opłaty aktywacyjnej bądź podstawa
   do zwolnienia.

 1. Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię polisy OC pilota/operatora,

 2. mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym będzie realizowany lot oraz miejsca startu
  i lądowania, w tym rezerwowe miejsca startu i lądowania,

 3. w przypadku lotów BSP - BVLOS, zgodę właściwego organu na wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku oraz kopię orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

 4. na elektronicznym nośniku danych, lub przesłać pocztą elektroniczną:

- wersję elektroniczną wniosku w formacie *.doc lub *.docx,

- lokalizację obszaru lotu oraz miejsc startu i lądowania, opracowane w formacie shp, w układzie PUWG 1992,

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia oraz wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli wymagana).


 

 1. Wniosek może być złożony:

 1. w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście w sekretariacie NPN lub przesłany pocztą na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy,

 2. w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


 

 1. Dopuszcza się przesłanie wniosku w formie skanu dokumentu papierowego przesłanego
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
  npn@npn.pl, pod warunkiem,
  że oryginalny dokument w wersji wydrukowanej i podpisanej dotrze do NPN w ciągu 7 dni
  od daty odebrania jego wersji zeskanowanej (w przypadku Wnioskodawcy, którego siedziba znajduje się w granicach Polski) lub w ciągu 14 dni (w przypadku Wnioskodawcy, którego siedziba znajduje się poza granicami Polski). W takiej sytuacji za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę odebrania jego wersji zeskanowanej

 2. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, lub wystąpienia konieczności jego uzupełnienia o dodatkowe informacje, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków
  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


 


 

§4

ZEZWOLENIE NA LOT

 1. Zezwolenie wydawane jest w formie pisemnej w języku polskim.

 2. Zezwolenia mogą być wydawane przez cały rok z zastrzeżeniem, iż w okresie lęgowym ptaków
  tj. od 1 marca do 15 września loty mogą być czasowo wstrzymane.

 3. Zezwolenie wydawane jest w terminie:

 1. do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku,

 2. do 30 dni w przypadkach, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
  w sprawie dopuszczalności wykonania lotów,

 3. do 60 dni w szczególnych przypadkach, m. in. gdy niezbędne jest uzyskanie opinii Rady Naukowej NPN.


 

 1. W przypadku, o którym mowa w §3 ust. 7 termin wydania zezwolenia jest liczony od daty wpływu do siedziby NPN uzupełnionego wniosku lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 2. W zezwoleniu na lot określa się w szczególności:

 1. numer zezwolenia oraz znak sprawy,

 2. nazwę i adres wnioskodawcy,

 3. dane osobowe pilotów/operatorów, którzy będą wykonywali loty w wydzielonej PUL w tym numery ich kwalifikacji lotniczych,

 4. wyszczególnienie stref PUL,

 5. rodzaje i marki statków powietrznych, dla których wydaje się zgodę na lot,

 6. warunki przeprowadzenia lotu,

 7. termin, w którym loty mogą być prowadzone w strefach PUL, tzw. termin ważności zezwolenia,

 8. zezwolenie na wjazd pojazdów na obszar NPN, poruszanie się poza drogami publicznymi
  i parkowanie poza miejscami wyznaczonymi w planie ochrony/zadaniach ochronnych - jeżeli takie zezwolenie będzie konieczne,

 9. załącznik graficzny w postaci mapy z lokalizacją stref PUL,

 10. termin przedłożenia sprawozdania z wykonanych czynności,

 11. termin płatności opłaty aktywacyjnej bądź informację o podstawie zwolnienia z tej opłaty.

 1. Strefy PUL w momencie wydania zezwolenia na lot w PP NPN otrzymują status stref zarezerwowanych.

 2. Zezwolenie może nie zawierać części informacji wymienionych w ust. 4, jeżeli wnioskodawca
  z ważnych powodów zastrzeże te informacje.

 3. Dyrektor NPN może, na wniosek podmiotu uprawnionego, zmienić lub przedłużyć termin ważności zezwolenia na loty.

 4. Zmiana lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na loty wydawane są w terminach określonych w ust. 2.

 5. Dyrektor NPN może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie lotów jeżeli:

  1. planowane działania mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze NPN,

  2. wnioskujący w ciągu ostatnich 3 lat przed datą złożenia wniosku był ukarany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko przyrodzie,

  3. wnioskujący, lub podmiot na rzecz którego wnioskujący będzie realizował loty w PP NPN, zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz NPN,

  4. wnioskujący, lub podmiot na rzecz którego wnioskujący będzie realizował loty w PP NPN,
   nie wywiązywał się w przeszłości z obowiązku przedkładania sprawozdań z uzyskanych zezwoleń na czynności prowadzone na terenie NPN,

  5. wystąpią inne ważne powody.

 6. Zabrania się realizacji lotów, w tym przygotowania lądowisk, ścieżek startu i lądowania
  oraz wszystkich innych czynności zmieniających istotnie i w sposób nieodwracalny procesy naturalne, niszczących elementy środowiska przyrodniczego lub zagrażających gatunkom roślin, grzybów i zwierząt oraz formom krajobrazu.

 7. Dyrektor NPN, jako osoba zarządzająca przestrzenią powietrzną znajdującą się bezpośrednio
  nad obszarem NPN, ma prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia pilota
  w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

 8. Dyrektor NPN, przed wydaniem zezwolenia, może zasięgnąć opinii Rady Naukowej NPN.

 9. Zezwolenie upoważnia do przebywania na terenie NPN w czasie i miejscu wykonywania czynności określonych w zezwoleniu.

 10. W związku z realizacją lotów w PP NPN Dyrektor NPN może zezwolić na wjazd pojazdów
  na obszar NPN oraz parkowanie poza miejscami wyznaczonymi w planie ochrony/zadaniach ochronnych, jeżeli będzie to zgodne z zapisami planu ochrony/zadań ochronnych. Zezwolenie
  na wjazd i parkowanie pojazdów na obszarze NPN poza miejscami wyznaczonymi jest wpisywane w zezwoleniu na loty.

 11. Zezwolenie na loty zastępuje bilet wstępu do NPN.


 

§5

REALIZACJA LOTÓW

 1. Loty w PP NPN mogą być realizowane tylko w aktywnej strefie PUL.

 2. Można wykonać aktywację tylko „zarezerwowanej” strefy PUL.

 3. Aktywacja strefy odbywa się dwuetapowo.

 4. Etap 1 aktywacji strefy PUL:

  1. podmiot uprawniony, lub operator uprawniony, na 1 - 2 dni robocze przed planowaną realizacją lotów informuje NPN o swoim zamiarze;

  2. poinformowania, o którym mowa w ppkt a. można dokonać osobiście w siedzibie NPN
   lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, przy czym wyklucza się możliwość poinformowania poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS;

  3. po zawiadomieniu NPN, o którym mowa w ppkt a. strefa zarezerwowana otrzymuje status „ważna”,

  4. status „ważna” strefa utrzymuje do 2 dni od momentu zgłoszenia; jeżeli w tym czasie strefa nie zostanie aktywowana, zmienia swój status na „zarezerwowana” lub „nieważna” - adekwatnie do treści zezwolenia na loty.

  5. NPN z ważnych przyczyn może odmówić zmiany statusu strefy z „zarezerwowana” na „ważna";

  6. w sytuacji, o której mowa w ppkt e. podmiot uprawniony może wnioskować o wydłużenie terminu ważności zezwolenia na loty o czas, w którym z przyczyn leżących po stronie NPN nie mógł zrealizować lotów zgodnie z terminem ważności zezwolenia.

 1. Etap 2 aktywacji strefy PUL:

 1. na 1 - 2 godziny przed planowanym lotem, operator uprawniony zgłasza do NPN zamiar wykonania lotu oraz podaje przewidywany czas wykonywania lotów nie dłuższy niż wynikało by to z wniesionej opłaty aktywacyjnej, jeżeli była wymagana;

 2. zgłoszenia, o którym mowa w ppkt a. należy dokonać osobiście w siedzibie NPN lub telefonicznie i tylko w dniu powszednim w godzinach od 8:00 do 15:00, przy czy wyklucza się wykonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS;

 3. w przypadku lotu planowanego do realizacji w dniu ustawowo wolnym od pracy, zgłoszenia,
  o którym mowa w ppkt. a. należy dokonać w ostatnim dniu roboczym przed dniami wolnymi od pracy, w których planowane jest wykonanie lotu; przepis ppkt. b. stosuje się odpowiednio;

 4. po wykonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ppkt a. strefa PUL otrzymuje status „aktywna”;

 5. status strefy PUL „aktywna” utrzymuje się przez czas wykonywania lotów tj. od czasu zgłoszenia aktywacji, do czasu zgłoszenia przez podmiot/operatora wykonującego loty ich zakończenie, ale nie dłużej niż termin zadeklarowany przez ten podmiot podczas aktywacji strefy.

 1. Przed wejściem lub wjazdem na obszar NPN, należy osobiście lub telefonicznie powiadomić właściwego konserwatora obwodu ochronnego o planowanym przebywaniu na obszarze NPN. Powiadomienia należy dokonać w dniu planowanego wejścia do NPN w godzinach od 7:30
  do 15:30. Wyklucza się wykonanie powiadomienia poprzez wysłanie wiadomości SMS.

 2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 6 należy podać:

 1. nr zezwolenia na lot,

 2. wykaz osób wchodzących na teren NPN,

 3. wykaz pojazdów, którymi będą poruszały się osoby posiadające zezwolenie,

 4. miejsce i czas przebywania na terenie NPN;

 1. Osoby przebywające na terenie NPN zobowiązane są posiadać przy sobie oryginał zezwolenia
  i okazywać go na wezwanie funkcjonariusza Straży Parku lub pracownika Służby Parku Narodowego.

 2. Zezwolenie jest ważne łącznie z dokumentem tożsamości.

 3. O zakończeniu lotu w strefie PUL należy poinformować NPN w ciągu 1-2 godziny
  od zakończenia lotu.

 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonującego lot nie można dopełnić obowiązku, o którym mowa w ust. 10, strefa dezaktywuje się samoczynnie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 ppkt e.

 5. Lot należy wykonać zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu.

 6. Do NPN należy zgłosić wystąpienie w trakcie wykonywania lotu następujących zdarzeń:

   1. wymuszone lądowanie lub upadek statku powietrznego poza wyznaczonymi miejscami lądowisk,

   2. wyciek ze statku powietrznego lub urządzeń towarzyszących substancji niebezpiecznych
    dla środowiska,

   3. interakcje zwierząt na widok urządzeń wykonujących lot: oznaki zaniepokojenia, płoszenie się, atak lub próby zaatakowania urządzeń,

   4. wystąpienia innego zdarzenia, które wpłynęło lub mogłoby potencjalnie negatywnie wpłynąć na przyrodę NPN;

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 13 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać szczegółowy opis zdarzenia, czas, miejsce i okoliczności jego wystąpienia.

 

§6

OPŁATY

 1. Za wydanie zezwolenia na loty pobiera się opłatę 50 zł.

 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy wnieść przed wydaniem zezwolenia, a dowód opłaty dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

 3. W przypadku niewydania zezwolenia na loty, opłata, o której mowa w ust. 1 zostanie wnioskodawcy zwrócona.

 4. Za wykonanie lotów w przestrzeni EP R28 obejmującej NPN, pobiera się opłatę aktywacyjną - opłatę za aktywację strefy, w wysokości:

  1. aktywacja strefy dla statków powietrznych typu BSP - 300 zł/dzień aktywnej strefy;

  2. aktywacja strefy dla załogowych statków powietrznych z napędem - 1000 zł/dzień aktywnej strefy;

 5. Opłaty, o których mowa w ust. 4 należy wnieść przed aktywacją stref.

 6. Opłaty należy regulować na konto podane we wzorze wniosku o wydanie zezwolenia, przy czym:

  1. w przypadku opłaty za wydanie zezwolenia w tytule przelewu należy wpisać „za wydanie zezwolenia na loty”;

  2. w przypadku opłaty aktywacyjnej należy wpisać: „za aktywację strefy lotów do zezwolenia
   nr NN/RRRR - x dni". X oznacza liczbę dni, przez którą strefa będzie aktywna. Wartość opłaty jest iloczynem ilości dni przez wysokość opłaty jednodniowej;

  3. przelew powinien być wykonany z konta wnioskodawcy.

  4. jeżeli przelew wykonywany jest z innego konta niż wskazane w ppkt. c., w tytule przelewu należy dodatkowo wpisać nazwę i adres wnioskodawcy.

 7. Dyrektor NPN na pisemny wniosek może zwolnić wnioskodawcę z opłat w przypadkach gdy:

  1. podmiotem występującym o zezwolenie na lot jest organ lub instytucja państwowa,
   a planowane loty są niezbędne do realizacji celów związanych z działalnością tej jednostki,

  2. lot jest zlecony przez organu lub instytucję państwową i służy realizacji celów związanych
   z działalnością tej jednostki,

  3. podmiotem występującym o zezwolenie na loty jest jednostka o charakterze edukacyjnym,
   a planowane loty mają charakter edukacyjny,

  4. planowane loty są niezbędne do realizacji badań naukowych lub monitoringu prowadzonych
   na obszarze NPN na podstawie odrębnego zezwolenia.

  5. występują inne uzasadnione przypadki.

§7

KARY I SANKCJE

 1. Rażące naruszenie przez pilota/operatora statku powietrznego lub innej osoby należącej do zespołu realizującego loty w PP NPN przepisów ustawy o ochronie przyrody, zarządzeń dyrektora NPN
  lub przekroczenie uprawnień ustalonych w zezwoleniu, może spowodować unieważnienie zezwolenia.

 2. Wykonywanie lotów w nieaktywnej strefie PUL powoduje cofnięcie zezwolenia w trybie natychmiastowym, a podmiot wykonujący taki lot podlega sankcji przewidzianej w ust. 3.

 3. Kto bez zezwolenia Dyrektora NPN wykonuje loty statkami powietrznymi z napędem w PP NPN, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z art. 209q ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

 4. Podmiotom, które w sposób rażący naruszają przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, lub zostały ukarane w trybie określonym w ust. 3, Dyrektor NPN może odmówić wydania zezwolenia na loty.


 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy ustawy
  o ochronie przyrody i ustawy prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi.


 


 


 

Załączniki:

1. Przebieg strefy EP R28 na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji działalności lotniczej w przestrzeni powietrznej Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie lotów w strefie EP R28 obejmującej obszar Narwiańskiego Parku Narodowego - pdf

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie lotów w strefie EP R28 obejmującej obszar Narwiańskiego Parku Narodowego - .docx