• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Projekt "Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna - etap I"

http://www.npn.pl/sites/default/files/logo9.gif

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 352 939,77 PLN

Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych więcej www.ckps.lasy.gov.pl

Głównym celem projektu jest ochrona bioróżnorodności na obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Niekorzystne zmiany wynikające ze zmiany sposobu użytkowania dolin rzecznych doprowadziły do zmniejszenia powierzchni siedlisk. Zaprzestanie użytkowania rolniczego ma szczególnie dotkliwe znaczenie w przypadku tzw. „siedlisk marginalnych”, o znikomej powierzchni, ale o dużym znaczeniu dla bioróżnorodności obszaru, takich jak torfowiska soligeniczne, murawy i łąki różnego typu. Powstrzymanie niekorzystnych zmian jest priorytetem projektu, a będzie realizowane przez zabiegi ochrony czynnej i wykup gruntów.

Główne elementy projektu to :

• wykup gruntów od prywatnych właścicieli

• zabiegi ochrony czynnej dostosowane do specyfiki i wymagań siedlisk Natura 2000,

• monitoring przyrodniczy stanu siedlisk oraz oceny skuteczności prowadzonej ochrony czynnej,

Poza wymienionymi wyżej zaplanowano koszty zawiązane z koordynacją i zarządzaniem projektu, zakup sprzętu niezbędnego do lokalizacji siedlisk przyrodniczych działania informacyjno-promocyjne..

Plan udzielania zamówień publicznych

Badanie Rynku monitoring