• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Projekt: "Opracowanie planu ochrony dla obszarów Natura 2000: OSO Bagienna Dolina Narwi PLB 200001, PLH 200002 oraz Narwiańskiego Parku Narodowego"

Beneficjent: Narwiański Park Narodowy

Typ projektu: Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych

Tło projektu

Sporządzenie planu ochrony umożliwi wypełnienie wymagań prawnych wynikających z art. 6(1) Dyrektywy Siedliskowej, art. 4 Dyrektywy Ptasiej oraz odpowiednich rozporządzeń Ministra Środowiska i realizacji we właściwym zakresie celu tych aktów prawnych - utrzymania lub przy-wrócenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w sieci Natura 2000. W myśl nowych przepisów plan ochrony będzie narzędziem fakultatywnym. Dlatego jego opracowanie należy wykonać jak najszybciej. Potencjalnym zagrożeniem dla funkcjonowania obszarów są czynniki tak abiotyczne, jak i biotyczne. Lokalizacja obszaru w stosunkowo niewielkiej odległości od aglomeracji miejskich i dużych szlaków komunikacyjnych może warunkować zwiększona presję na obszary objęte projektem.

Cele projektu

Stworzenie podstaw do skutecznej ochrony obszarów Natura 2000 i Narwiańskiego Parku Narodowego przez opracowanie dla nich wysokiej jakości planów zadań ochronnych, zapewniających zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony oraz stworzenie warunków społecznych, umożliwiających i ułatwiających wdrożenie w życie planów zadań ochronnych.

Opis projektu

Pierwszy etap prac to sporządzenie szczegółowych wy-tycznych co do zakresu poszczególnych zadań planów ochrony oraz co do organizacji spotkań i warsztatów. Na tej podstawie sporządzona zostanie dokumentacja pozwalająca na przeprowadzenie procedur przetargowych, a po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia zgodnie z opracowanym planem.
W każdym z obszarów zostanie wykonana w potrzebnym zakresie niezbędna ekspertyza rozmieszczenia i stanu ochrony poszczególnych jej przedmiotów. Wyniki i prze-bieg prac w ramach wykonania poszczególnych zadań na bieżąco będą przedstawiane i uaktualniane przy pośrednictwie serwera systemu GIS, serwera i strony internetowej, celem umożliwienia każdemu przeglądania i komentowania poszczególnych elementów powstających planów. Jednocześnie już od początku realizacji projektu będzie realizowane zadanie stworzenia bazy GIS dotyczącej omawianych obszarów.
Ostatni etap prac to zebranie wszystkich wyników po-szczególnych zadań oraz wygenerowanie projektu planu ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000 w postaci jednego dokumentu.

Oczekiwane rezultaty

  • Opracowanie 2 planów ochrony: obszarów Natura 2000 i dla Narwiańskiego Parku Narodowego, na obszar zajmujący ogółem 37104.1 ha
  • Czas realizacji: 2010-2014
  • Wartość projektu: 1,9 mln PLN
  • Dofinansowanie UE: 1,6 mln PLN