• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Projekt pn. „System wspomagania decyzji dla wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju w obszarach chronionych” (SDGimp)


 

Projekt pn. „System wspomagania decyzji dla wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju w obszarach chronionych” (SDGimp)

Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) na poziomie regionalnym jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz celem wielu programów politycznych UE skierowanych do jej państw członkowskich. Ponadto organizacje ponadnarodowe, takie jak ONZ czy UNESCO, również zobowiązują swoich członków do wdrożenia SDG. Duże obszary chronione (parki narodowe, parki przyrodnicze czy biosfery) jako regiony modelowe na rzecz zrównoważonego rozwoju mają być w czołówce wdrażania SDGs.

Od 1.11.2019 Narwiański Park Narodowy jako partner stowarzyszony Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uczestniczy w projekcie „System wspomagania decyzji dla wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju w obszarach chronionych” (SDGimp) finansowanym w ramach programu ERASMUS +. Jego główny cel to rozwój zdolności do podejmowania decyzji i promowanie wdrażania SDG poprzez zapewnienie wysokiej jakości systemu nauczania i materiałów wspomagających podejmowanie decyzji dla regionalnej administracji, interesariuszy, przedsiębiorców i rolników. Zainteresowane strony będą miały możliwość uwzględnienia SDG w procesach decyzyjnych. Podstawą jest to, aby dostarczane przez Projekt treści były proste, łatwe w stosowaniu i dostępne online.

W sumie 7 organizacji z 5 różnych państw UE (Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Litwa, Polska) tworzy SDGimp konsorcjum. Ułatwia ono współpracę organizacji z nowych i starych członków Unii Europejskiej. Kompleksowe partnerstwo wypełnia lukę między nauką a praktyką, ponieważ reprezentuje organizację badawczą i doradczą, edukację dorosłych, Lokalną i Krajową Grupę Działania na rzecz obszarów chronionych oraz instytut ICT i technologii edukacyjnych. Duże obszary chronione, takie jak Narwiański Park Narodowy, będą uczestniczyć jako partnerzy stowarzyszeni. Ich rola polega na wspieraniu projektu, testowaniu i stosowaniu wyników SDGimp, jak również upowszechnianiu projektu SDGimp.

Projekt skierowany jest do regionalnych decydentów, którzy określają zakres działań w obszarach użytkowania gruntów, wykorzystania zasobów lub zagospodarowania przestrzennego, wdrażania regionalnych strategii rozwoju gospodarczego, programów zrównoważonego rozwoju lub podobnych; władz lokalnych i regionalnych; administracji dużych obszarów chronionych, lokalnych grup działania LEADER, organizacji pozarządowych z obszaru zrównoważonego rozwoju, a także przedsiębiorców lub ich przedstawicieli (izby handlowe), stowarzyszeń rolników, stowarzyszeń hotelarzy i gastronomii, indywidualnych rolników, rzemieślników, gospodarstw agroturystycznych, innych dostawców usług w sektorze turystycznym lub branży gastronomicznej.

Dla osiągnięcia celów projektu opracowane zostaną dwa produkty. Pierwszy to platforma edukacyjna o SDG i wyzwaniach związanych z ich wdrażaniem wraz z papierową broszurą prezentującą treści na platformie edukacyjnej w sposób kompaktowy i instrukcji dla użytkowników w celu zapewnienia właściwego korzystania z platformy szkoleniowej. Drugi stanowić będą materiały wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie wdrażania SDG, na które będą się składać narzędzia i instrukcje dotyczące tego, jak włączyć SDG do profesjonalnych procesów decyzyjnych. Wszystkie wytworzone produkty będą swobodnie dostępne dla społeczeństwa w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.


 

Planowane jest aktywne zaangażowanie podmioty z wyżej wymienionych grup poprzez udział w szkoleniach testowych na platformie edukacyjnej, udział w lokalnych wydarzeniach "Mobilizowanie regionalnych zainteresowanych stron na rzecz SDGimp" oraz "Mobilizowanie regionalnych przedsiębiorców dla SDGimp" , jak również w międzynarodowej konferencji podsumowującej osiągniecia projektu.

Podsumowując, projekt będzie wspierał wdrożenie SDG na poziomie regionalnym. Tym samym przyczyni się to do zrównoważonego rozwoju regionów, sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, a także wdrażania europejskich i wspólnotowych przepisów w zakresie ochrony środowiska, poprawy zdrowia i edukacji, zmniejszenia nierówności, ochrony systemów ekologicznych, przeciwdziałania zmianom klimatu przy jednoczesnym wspieraniu gospodarki. Kończy się 31.10.2021 r


 

Dodatkowe informacje:

 Nr projektu: 2019-1-DE02-KA204-006564
Okres realizacji: 1.11.2019 - 31.10.2021
Wartość projektu: 261 259,00 Euro
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ wspólnie z partnerami:
a/ Institute For Rural Development Research (IfLS) - Frankfurt am Main /Niemcy (Lider projektu)
b/ The Bliesgau UNESCO Biosphere Reserve (BZV) - St. Ingbert /Niemcy
c/ Foderation der Naturund  Nationalparke Europas (EPF) - Regensburg /Niemcy
d/ Asociacion para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (GDR) - Vejer de la Frontera /Hiszpania
e/ Comunitatea Pentru Invantarea Permanenta (CPIP) - Timisoara /Rumunia
f/ Baltic Education Technology Institute (BETI) - Vilnius /Litwa
g/ Państwowa Wyższa Szkoła informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - Łomża /Polska

Kontakt po stronie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży:
Koordynator Projektu: dr M. Surawska msurawska@pwsip.edu.pl
Asystent Koordynatora Projektu: mgr Sylwia Just sjust@pwsip.edu.pl