• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego

Regulamin turystycznego udostępniania
Narwiańskiego Parku Narodowego

 1. Do ruchu turystycznego na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego udostępniono następujące obszary:

 • zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

 • szlaki turystyczne piesze i rowerowe

 • ścieżki i kładki przyrodnicze

 • miejsca do biwakowania

 • szlaki wodne na rzece Narew i jej dopływach

 • wieże widokowe.


 

 1. Po terenie Parku można poruszać się od świtu do zmierzchu (godzinę przed wschodem
  i godzinę po zachodzie słońca).


 

 1. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) w parku narodowym zabrania się m. in.:

 • palenia ognisk z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych przez Dyrektora Parku. Zakaz nie obowiązuje: na polu biwakowym w Kurowie, Kolonii Topilec, w okolicach wieży widokowej w Topilcu

 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi

 • zakłócania ciszy

 • używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych przez Dyrektora Parku

 • biwakowania (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych)

 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody

 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu

 • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów

 • wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną. Zakaz nie dotyczy psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 573 t. j.)

 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
  z ochroną przyrody

 • organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Dyrektora Parku.


 

 1. Fotografowanie i filmowanie - profesjonalne fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych możliwe jest na podstawie wcześniej zawartej umowy.


 

 1. Wody Narwi są udostępnione do amatorskiego połowu ryb. Warunkiem jest posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego lub aktualną opłatę PZW Okręg Białystok. Zasady połowu określa odrębny regulamin.


 

 1. W Narwiańskim Parku Narodowym obowiązują bilety wstępu – wysokość opłat określa odrębne zarządzenie Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia opłat za wstęp, udostępnienie Narwiańskiego Parku Narodowego oraz cen wydawnictw przyrodniczych. Dzieci do lat 7, posiadacze Karty Dużej Rodziny
  i mieszkańcy gmin: Choroszcz, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Tykocin, Sokoły
  i Kobylin Borzymy są zwolnieni z opłat po okazaniu dokumentu upoważniającego do danej ulgi. Zakupu biletów można dokonać w Ośrodku Edukacyjnym Przyrodniczej „Młynarzówka”,
  w sezonie turystycznym w siedzibie Dyrekcji Parku oraz on-line poprzez stronę https://npn.eparki.pl oraz w innych punktach posiadających stosowną umowę
  na sprzedaż biletów z Dyrektorem Parku.


 

 1. Zasady korzystania z kładek i ścieżek przyrodniczych:

Kładki i ścieżki przyrodnicze udostępniane są turystom przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • zabrania się wychodzenia poza barierki zabezpieczające kładki

 • zabrania się wchodzenia na ławki i poręcze

 • należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia desek

 • zabrania się jazdy rowerem po kładkach

 • psy asystujące mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy, opiekunowie
  są zobowiązani do sprzątnięcia ich odchodów

 • zabrania się spożywania alkoholu na ścieżkach przyrodniczych

 • śmieci należy wrzucać do pojemników, a jeśli pojemniki są niedostępne – śmieci należy zabierać ze sobą

 • ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu odwiedzających Narwiański Park Narodowy może czasowo zamykać ścieżki edukacyjne. Aktualne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www.npn.pl
  lub na oficjalnym profilu NPN na stronie facebook

 • w przypadku korzystania z nieczynnej ścieżki Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów.


 

 1. Zasady korzystania z pomostów pływających na kładce Waniewo – Śliwno:

 • pomosty pływające na kładce Waniewo - Śliwno są samoobsługowe. Podchodząc
  do przeprawy należy poszukać łańcucha przypiętego z jednej strony do podłoża kładki,
  z drugiej do pomostu. Przyciągnąć pomost do siebie i wsiąść na pokład. Następnie
  za pomocą łańcucha przypiętego od strony wody przeciągnąć pomost na drugi brzeg

 • w zależności od wielkości pomostu jednorazowo może znajdować się na nim 10 osób (850 kg) lub 5 osób (425 kg)

 • należy zwracać uwagę na równomierne rozmieszczenie osób na pomoście pływającym

 • nie wolno przywiązywać pomostów pływających łańcuchami do kładki

 • dzieci mogą korzystać z przeprawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych

 • należy zamykać bramki bezpieczeństwa, płynąć powoli unikając zderzenia z kładką

 • zabrania się wchodzenia na barierki i skakania do wody

 • pływające pomosty mogą być zamykane podczas suszy, nie funkcjonują również
  w przypadku pokrywy lodowej na rzece.


 

 1. Zasady korzystania z wież widokowych:

 • z wież widokowych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może korzystać jednorazowo grupa max. 15 osobowa

 • zabrania się wchodzenia na poręcze zabezpieczające i wychylania się

 • należy zwracać uwagę czy elementy drewniane nie są uszkodzone

 • dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z wież pod opieką osób dorosłych

 • zabrania się spożywania alkoholu na wieżach widokowych

 • śmieci należy wrzucać do pojemników, a jeśli pojemniki są niedostępne – śmieci należy zabierać ze sobą.


 

 1. Zasady korzystania z zespołu dworsko-ogrodowego w Kurowie:

 • samochody należy pozostawiać na parkingu przed bramą wjazdową

 • na terenie parku przydworskiego obowiązuje wyłącznie ruch pieszy, rowery można pozostawić na stojaku przed dworkiem

 • biwakowanie, grillowanie i podobne formy rekreacji możliwe są tylko na polu biwakowym

 • zabrania się wędkowania i kąpieli na przystani w Kurowie

 • sesje fotograficzne możliwe są po uiszczeniu opłaty

 • psy asystujące mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy, opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątnięcia ich odchodów

 • śmieci należy wrzucać do pojemników, a jeśli pojemniki są niedostępne – śmieci należy zabierać ze sobą

 • na terenie parku przydworskiego znajdują się stare drzewa, które pod wpływem warunków atmosferycznych lub naturalnego obumarcia mogą zagrażać życiu lub zdrowiu odwiedzających. Znajdują się tu również naturalne nierówności terenu. Ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku naturalnych zagrożeń ponosi osoba zwiedzająca.


 

 1. Zasady korzystania z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” określa odrębne zarządzenie.


 

 1. Zasady korzystania z pola biwakowego w Kurowie określa odrębny regulamin.


 

 1. Zasady wynajęcia wiaty na polu biwakowym w Kurowie:

 • wiata wynajmowana jest do godz. 22.00

 • za wynajem pobierana jest opłata zawierająca również przygotowanie drewna na ognisko

 • wynajmujący zobowiązuje się do posprzątania wiaty po zakończeniu pobytu, śmieci należy wyrzucić do pojemników, a jeśli pojemniki są niedostępne – śmieci należy zabierać ze sobą

 • za wszelkie powstałe uszkodzenia odpowiada wynajmujący, który zobowiązuje się
  do naprawy wyrządzonych szkód lub odpowiedzialności finansowej

 • wiata znajduje się na terenie Parku Narodowego w związku z tym należy odpowiednio zachowywać się, w szczególności nie odtwarzać głośnej muzyki i uszanować żyjące
  tu zwierzęta i osoby odwiedzające

 • właściciele psów asystujących powinni sprawować stały nadzór nad podopiecznymi

 • wiata jest monitorowana

 • samochody należy zostawiać na parkingu przed polem biwakowym

 • Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty.

 

Wynajęcie wiaty możliwe jest wyłącznie na podstawie wcześnie wypełnionej karty zgłoszenia, o którą należy pytać w sekretariacie NPN lub w dziale udostępniania Parku.

 1. Zasady korzystania z pola biwakowego w Kolonii Topilec:

 • z pola biwakowego mogą korzystać osoby z opłaconym biletem wstępu do Narwiańskiego Parku Narodowego

 • przebywający na polu powinni przestrzegać zasad bhp i p.poż w szczególności nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi

 • cisza nocna trwa od godz. 23.00 do 6.00

 • należy dbać o porządek, śmieci wyrzucać do pojemników, a jeśli pojemniki
  są niedostępne – śmieci należy zabierać ze sobą

 • właściciele psów asystujących powinni sprzątać odchody oraz dbać o to, by nie zagrażały one innym użytkownikom oraz zamieszkującym Park zwierzętom

 • Narwiański Park Narodowy nie odpowiada za zaginione przedmioty.


 

 1. Udostępnianie sprzętu wodnego określa odrębny regulamin dostępny w siedzibie NPN przy wypożyczaniu sprzętu.