• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

"15-lecie Narwiańskiego Parku Narodowego"

Umowa o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania  nr 010/11/B-EE/PO-163/BP została zawarta w dniu 27.04 2011 roku na kwotę 80 900 zł. W ramach realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla uczniów szkół podstawowych, wykonania tablic edukacyjnych na ekspozycję przyrodniczą, mapy wielkoformatowej; opracowanie nowej strony internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego, druku publikacji, kalendarza i ulotek oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych. Efekt ekologiczny zostanie wyrażony poprzez poszerzenie wiedzy o Narwiańskim Parku Narodowym oraz wzrostem świadomości ekologicznej adresatów działań.

„Konserwacja drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym”

Umowa nr 118/13/B-OP/PA-163/D na realizację zadania „Konserwacja drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym” podpisana została 24.06.2013 roku na kwotę 44 295,00zł z czego dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku to 39 990,00zł.

Głównym zadaniem projektu było: poprawa stanu zdrowotności drzew w tym pomników przyrody, poprawa bezpieczeństwa turystów odwiedzających siedzibę Parku w Kurowie oraz poprawa funkcjonalności, atrakcyjności i estetyki parku przydworskiego. W ramach zadania wykonano konserwację i prace pielęgnacyjne  polegające na redukcji koron, usunięciu suchych gałęzi.

„Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”

Umowa nr 147/13/B-OP/WK-163/D  na realizację zadania „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym” podpisana została 21.10.2013 roku na kwotę 76 921,00zł z czego dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku to 41 921,00zł.

Głównym zadaniem projektu jest czynna ochrona cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki poprzez wykonywanie zabiegów ochronnych. W ramach zadania w latach 2013-2014 ręczne odkrzaczanie i wykaszanie realizowane  będzie na powierzchni 45,1 ha w następujących siedliskach: 7140-1 torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu, 6140 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz zarośla wierzby rokity. Równolegle prowadzony jest monitoring przyrodniczy na torfowisku Rynki, który oceni skuteczność prowadzonej ochrony czynnej.

Motyle i ważki Narwiańskiego Parku Narodowego etap II"

Umowa nr 032/14/B-EE/PO-163/D na realizację zadania „Motyle I ważki Narwiańskiego Parku Narodowego etap II” podpisana została 16.05.2014 roku na kwotę 13324,66 zł z czego dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku to 13324,66 zł.
Akcja edukacyjna „Motyle i ważki Narwiańskiego Parku Narodowego etap II” skierowana była do uczniów szkół znajdujących się w najbliższym otoczeniu Narwiańskiego Parku Narodowego, mieszkańców naszego regionu jak i odwiedzających turystów.

W 2014 roku dla 11 szkół, 297 uczniów oraz 24 nauczycieli były prowadzone specjalne zajęcia edukacyjne na temat motyli i ważek.
Wszystkie spotkania trwały około 4 godzin i były podzielone na dwie części-część: kameralną oraz część terenową.
Podczas części kameralnej prowadzący zapoznawał młodzież z podstawowymi danymi dotyczącymi motyli i ważek. W czasie prelekcji uczestnicy zostali zapoznani z budową morfologiczną owadów, ich cyklem życiowym oraz metodami inwentaryzacji.
Po zajęciach kameralnych uczestnicy brali udział w części terenowej, w której za pomocą zakupionych w ramach projektu siatek entomologicznych samodzielnie łapali ważki oraz poszukiwali gąsienic i poczwarek motyli. Następnie próbowali oznaczać złapane okazy, korzystając z pomocy prowadzącego zajęcia oraz drukowanych przewodników terenowych.
Za pomocą zakupionego sprzętu dokonano rejestracji wszystkich etapów cyklu życiowego motyli oraz ważek. Wszystkie filmy oraz zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego Nagranie i fotografie będą wykorzystywane w przyszłorocznych w warsztatach.

Jednym z celów projektu było wydrukowanie i wystawienie w muzeum NPN 11 tablic informacyjnych na temat chronionych gatunków motyli i ważek Narwiańskiego Parku Narodowego.

Galeria autorska João Matos da Costa