Wróc do strony głównej

Monitoring hydrologiczny

Monitoring hydrologiczny

Sieć pomiarowa wód powierzchniowych

Automatyczny monitoring wód powierzchniowych w NPN jest prowadzony od 2002 roku. Początkowo była to sieć limnimetrów, zlokalizowana w ośmiu punktach na rzece Narew, której zadaniem był automatyczny pomiar poziomu wód powierzchniowych. Zapisane, w pamięci urządzenia-limnimetru, dane były sczytywane za pomocą specjalnego oprogramowania przy użyciu łączności radiowej na odległość max. 500m. Wiązało się to z koniecznością comiesięcznych wyjazdów pracownika w celu zebrania danych. Ze względu na trudnodostępny teren nie zawsze kończyło się to sukcesem.

W 2009 roku zmodernizowano i rozbudowano system sieci pomiarowej. Obecnie poza poziomem wód powierzchniowych mierzone są: temperatura wody, pH, mętność, chlorofil, tlen rozpuszczony oraz przewodność elektrolityczna. Pomiary odbywają się co godz. i przesyłane są za pomocą GPRS do bazy danych w siedzibie Parku. Tam są archiwizowane w formacie XML. i analizowane w zależności od potrzeb. Aktualne wyniki pomiarów można śledzić na stronie www.hydrowskaz.pl po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia i zalogowaniu się. Istnieje również możliwość wybrania interesujących nas pomiarów i pobrania tych danych.

Sieć wodowskazów

Sieć wodowskazowa składa się z 11 łat wodowskazowych z czego 5 zlokalizowanych jest na dopływach Narwi. Odczyty z łat zbierane są systematycznie przez pracowników Parku i dostarczane na formularz w zestawieniach trzymiesięcznych. Następnie dane są przetwarzane w format cyfrowy w przechowywane w głównej bazie danych do dalszych analiz. Największym problemem, tej formy pozyskiwania danych z pomiarów, jest okresowy brak dostępu do punktu posadowienia łat. Powodem są wysokie stany wód.

Obserwacje meteorologiczne 

Stacja meteorologiczna zlokalizowana jest przy siedzibie NPN w Kurowie. Początkowo posterunek wyposażony był w podstawowe czujniki mierzące temperaturę powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Sukcesywnie, przy wsparciu sprzętowym Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, modernizowano stację. W chwili obecnej pomiarami objęte są następujące parametry klimatu:

  • temperatura powietrza,
  • kierunek i prędkość wiatru,
  • wilgotność względna i temperatura punktu rosy,
  • temperatura gruntu na czterech głębokościach: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 100cm;
  • wilgotność gleby,
  • nasłonecznienie,
  • opad atmosferyczny
  • grubość zalegania pokrywy śnieżnej.

Zapis pomiaru dokonywany jest co 30 min. i przesyłany siecią Internet na serwer przetwarzający i zapisujący dane. System nadzorowany jest przez administratora, który za pomocą specjalnego oprogramowania umożliwia m.in. zapis i odczyt danych.  Aktualne warunki pogodowe można śledzić na stronie http://meteo.npn.pl . Istnieje również możliwość wglądu w dane archiwalne interesujące nas parametru.