Wróc do strony głównej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Narwiański Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.npn.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kowalewska, magda.kowalewska@npn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48663103109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego to budynek zabytkowy pochodzący z XIX wieku. Wejście jest po kilku schodach, bez podjazdu. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych wymaga pomocy osób trzecich, potrzebna jest pomoc przy otwarciu drugiego skrzydła drzwi i przejazdu przez niewielki próg. Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Znajduje się tu toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku nie ma utwardzonych podjazdów ani miejsca parkingowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy. Ośrodek mieści się w zabytkowym budynku zmodernizowanym w 2020 roku. Podjazd przed budynkiem jest utwardzony, wyznaczono miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzą schody i podjazd. Drzwi mają odpowiednią szerokość, ale potrzebna jest pomoc osoby trzeciej przy otwarciu drugiego skrzydła. Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, nie ma progów. Przy informacji znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca plan Ośrodka oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do części wystawienniczej odbywa się za pomocą schodów oraz windy. W części tej również zapewniona jest ciągłość ciągów komunikacyjnych odpowiednio oznaczona tabliczkami informacyjnymi. Zastosowane zostały oznaczenia kontrastowe do schodów oraz naklejki w alfabecie braille’a oznaczające pomieszczenia.
Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.