Wróc do strony głównej

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 (dalej RODO) Narwiański Park Narodowy Informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, adres e-mail: npn@npn.pl tel. 663 103 109, reprezentowany przez Dyrektora Parku,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Tyborowska, kontakt z IOD można uzyskać pod adresem iod@npn.pl i pod nr telefonu 663 103 109,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Narwiańskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ,b),c),e), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków,

4) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również podmioty lub osoby, które świadczą na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego usługi w związku z zawartą umową, np. usługi IT, doradcze, pocztowe, itp.,

5) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń,

7) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres Narwiańskiego Parku Narodowego lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2),

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozważenia oferty w postępowaniu wyłonienia wykonawcy.

10) dane osobowe, których administratorem jest Narwiański Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.