Wróc do strony głównej

Ocena stanu zasobów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.
„Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach ramach umowy dotacji Nr POIS.02.04.00-00-0005/18-00.

Instytucja pośrednicząca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Projekt będzie realizowany w obszarach: Narwiański Park Narodowy (7350 ha powierzchnia z Rozporządzenia Rady Ministrów zaktualizowana obecnie do 6805 ha), otulina Narwiańskiego PN (17212) oraz Natura 2000: PLH 2000021 Narwiańskie Bagna (6823 ha), PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi (23471 ha), PLB 20007 Dolina Górnej Narwi (18384,08 ha) obszar ujęty w projekcie-6277,58 ha.

Łączna powierzchnia objęta projektem: 30294,6 ha

Działanie ma na celu pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie pomiarów terenowych. Na ich podstawie wykonana zostanie inwentaryzacja oraz analizy środowiskowe niezbędne do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym.

W ramach realizacji projektu wykonana zostanie min.:

  1. Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu
  2. Inwentaryzacja roślinności poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
  3. Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
  4. Identyfikacja procesu ekspansji rodzimych gatunków roślin zielnych
  5. Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
  6. Inwentaryzacja hydrograficzna
  7. Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód
  8. Identyfikacja procesów zarastania zbiorników wodnych
  9. Modernizacja automatycznej sieci monitorującej wody powierzchniowe w Narwiańskim PN.

W ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz dron umożliwiający realizację i służący jej kontynuację po zakończeniu projektu.

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 713 232,00zł, w tym płatność ze środków POIiŚ 3 156 247,20 zł.

W związku z realizacją projektu pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Zestawienie postępowań planowanych w ramach_projektu.pdf