Wróc do strony głównej

Ochrona siedlisk i gatunków zależnych od wody w Narwiańskim Parku Narodowym

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona siedlisk i gatunków zależnych od wody w Narwiańskim Parku Narodowym” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1371/2023/Wn11/OP-po/D

Całkowity koszt przedsięwzięcia 323 000,00zł

Kwota dotacji z NFOŚiGW: 290 700,00zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia niezbędnego do ochrony zasobów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego. Zahamowanie nadmiernego odpływu wody z terenu Narwiańskiego Parku Narodowego przyczyni się do utrzymania odpowiednich warunków wodnych dla ekosystemów bagiennych Narwiańskiego Parku Narodowego, a tym samym do spadku różnorodności biologicznej. Zahamuje niekorzystne procesy mineralizacji torfów, a co za tym idzie nie dopuści do zmian w siedliskach fauny i flory.

Przedsięwzięcie przyczyni się przede wszystkim do realizacji nadrzędnego celu ochrony Narwiańskiego Paru Narodowego czyli ochrony poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom odwodnienia spowodowanego rozmyciem przez wiosenne wody roztopowe brzegu, w którym posadowiony jest próg piętrzący. Uszczelnienie progu w miejscu, gdzie jego piętrzenie przestało pełnić swoją funkcję zahamuje nadmierny odpływ wody przywracając optymalne uwilgotnienie ekosystemów Narwiańskiego Parku Narodowego. Przywrócenie piętrzenia na progu Pańki przywróci właściwe uwilgotnienie siedlisk hydrogenicznych, które odpowiednie warunki do bytowania cennych siedlisk i gatunków.