Wróc do strony głównej

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w NPN

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w NPN

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna”

Projekt POIS.02.04.00-00-0010/17-03 „Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 166 180,80 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków POIŚ wynosi: 1 841 253,68 PLN.

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych: http://www.ckps.lasy.gov.pl/

Planowane w ramach projektu działania w latach 2018-2023 są kontynuacją projektu LIFE+ , bazują na identycznych założeniach metodycznych. Dodatkowo zakres działań jest rozszerzony na całą powierzchnię Parku.

Głównym celem projektu jest ochrona ptaków wodno-błotnych poprzez kompleksowe działania, które stanowią integralną całość:

  • Odłów norki amerykańskiej celem ograniczenia jej presji na awifaunę.
  • Nabycie 55 ha gruntów oraz poddanie ich zabiegom ochronnym polegającym na corocznym wykaszaniu celem powiększania siedlisk awifauny.
  • Monitoring skuteczności usuwania drapieżników.
  • Monitoring sukcesu lęgowego ptaków i ich inwentaryzacja.
  • Monitoring ssaków drapieżnych.

W związku z realizacją projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

lub