Wróc do strony głównej

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000

Projekt “Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu 1 776 806,50 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych 1 768 847,77 PLN

Procent dofinansowania 84,999999667%

Wartość dofinansowania z FS 1 503 520,58 PLN

Głównym cel projektu to ochrona różnorodności biologicznej obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna poprzez ochronę siedlisk Natura 2000. Celem działania 2.4 jest wzmocnienie machizmów służących ochronie przyrody, a w szczególności przeciwdziałanie czynnikom i zjawiskom powodującym spadek różnorodności biologicznej. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mają służyć powstrzymaniu procesu jej utraty. Działania te mają szeroki zakres poprzez czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk, ograniczenie presji gatunków inwazyjnych, do podnoszenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Realizacja projektu którego głównym zadaniem była czynna ochrona siedlisk marginalnych, stanowiących o różnorodności Narwiańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w 100% realizuje cel Działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Siedlisk Natura 2000 są w Narwiańskim Parku Narodowym oraz obszarze PLH200002 Narwiańskie Bagna tym elementem ekosystemu, który świadczy o jego wysokiej różnorodności biologicznej. Cel projektu a przez to realizacja celu działania 2.4 POIŚ osiągnięto przez:

  1. Ochronę czynną siedlisk Natura 2000 oraz innych zbiorowisk roślinnych i siedlisk gatunków. Wszystkie lądowe siedliska objęte projektem, poza łęgowymi (91E0 i 91F0), wymagają ochrony czynnej. Zostały one objęte (właściwą dla poszczególnego siedliska) ochroną czynną, która miała na celu powstrzymanie niekorzystnych i zagrażających im procesów (w tym sukcesji, inwazji gatunków obcych). W przypadku siedlisk łęgowych sam wykup na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego przyczynia się do właściwej ochrony tych siedlisk. Stając się własnością NPN przestają być typowymi lasami użytkowymi, a zaczynają być chronione naturalne procesy właściwe dla łęgów. Realizacja zabiegów ochronnych pozytywnie wpływa nie tylko na siedliska, jest również istotne z punktu widzenia ochrony gatunków zwierząt tam występujących. Jest wartość dodana działań realizowanych w projekcie i bezpośrednio przekłada się na ochronę bioróżnorodności obszaru, Polski i Europy.

  2. Zwiększenie powierzchni siedlisk Natura 2000 i innych istotnych siedlisk i gatunków zarządzanych przez Narwiański Park Narodowy poprzez wykup gruntów. Pozwala to na prowadzenie właściwej dla poszczególnych siedlisk i gatunków ochrony, co bezpośrednio wpływa na ochronę różnorodności biologicznej.

  3. Edukację ekologiczną – opracowanie prezentacji na temat siedlisk przyrodniczych i przekazanie do szkół wszystkich szczebli edukacji do wykorzystania na lekcjach przyrody, biologii i geografii, coroczne wydawanie kalendarza edukacyjnego poświęconego siedliskom Natura 2000, opracowanie wydawnictwa na temat siedlisk miało na celu pokazanie jak niezwykle istotne są obszary chronione i ich ochrona. W szczególności miało za zadanie zwrócenie uwagi jak wyjątkowe są siedliska Natura 2000 oraz potrzeba ich ochrony, a przez to ochrony różnorodności biologicznej Polski i Europy.

 

Przewidywany efekt ekologiczny

Przewidywanym efekt ekologiczny projektu to uzyskanie właściwego stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000.