Wróc do strony głównej

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000

Projekt POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 2 075 529,11 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków wynosiła 1 764 199,42 PLN.

Instytucją Pośredniczącą było Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych; więcej www.ckps.lasy.gov.pl

Celem projektu była poprawa warunków wodnych na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna oraz tożsamego z nim terytorialnie Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez odtworzenie i utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki Narwi oraz stworzenie dla okolicznych rolników możliwości ekstensywnego rolniczego użytkowania łąk. Wykonano udrożnienie wybranych koryt bocznych w dwóch zaplanowanych obszarach przedsięwzięcia (w okolicach Suraż-Uhowo oraz Rzędziany-Pańki). Jednocześnie inne koryta boczne, położone w tych samych obszarach, zostały poddane wykaszaniu hamującego przepływ szuwaru trzcinowego. Koryta te z uwagi na silne zarośnięcie szuwarem trzcinowym mają bardzo słaby przepływ i ulegają postępującemu procesowi zaniku. Prowadzone były również inne działania ochrony czynnej wpływające pozytywnie na zachowanie i poprawę bioróżnorodności oraz poprawa uwilgotnienia łąk i zahamowany proces murszenia gleb organicznych

Projekt zakładał kilka zasadniczych, kompleksowych działań praktycznych, stanowiących integralną logiczną całość:

  • mechaniczne udrażnianie koryt bocznych anastomozującego systemu rzecznego Narwi w dwóch wybranych obszarach,
  • mechaniczne wykaszanie wybranych bocznych koryt Narwi w celu usunięcia nalotu roślinności szuwaru trzcinowego i przywróceniu biologicznego przepływu,
  • budowę klapy zwrotnej w celu zahamowania odpływu wód z północnej części NPN,
  • budowę brodów przejazdowych w okolicach Suraża i Pańk w celu umożliwienia ekstensywnego użytkowania łąk,
  • oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenie kondycji ichtiofauny jako najlepszego bioindykatora stanu środowiska wodnego,
  • zarybienie Narwi w granicach przedsięwzięcia gatunkami ryb drapieżnych w celu skutecznej naturalizacji składu ichtiofauny i poprawy bioróżnorodności,
  • wprowadzenie stałego monitoringu poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz badania natężenia przepływów w celu gromadzenia i analizowania danych o stanie środowiska na terenie obszaru Natura 2000 oraz Narwiańskiego Parku Narodowego,
  • wykup 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli.

 

W związku z realizacją projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

lub