Wróc do strony głównej

Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I

Projekt “Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”

Wartość całkowita projektu 1 749 286,95 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych 1 740 860,08 PLN

Procent dofinansowania 84,9999335%

Wartość dofinansowania z FS 1 479 729,91 PLN

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Wartość całkowita projektu 1 749 286,95 PLNWartość wydatków kwalifikowanych 1 740 860,08 PLNProcent dofinansowania 84,9999335%Wartość dofinansowania z FS 1 479 729,91 PLNGłównym cel projektu była ochrona różnorodności biologicznej obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna poprzez ochronę siedlisk Natura 2000. Celem działania 2.4 było wzmocnienie machizmów służących ochronie przyrody, a w szczególności przeciwdziałanie czynnikom i zjawiskom powodującym spadek różnorodności biologicznej. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mają służyć powstrzymaniu procesu jej utraty. Mają one szeroki zakres poprzez czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk, ograniczenie presji gatunków inwazyjnych, do podnoszenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Realizacja projektu którego głównym zadaniem była czynna ochrona siedlisk marginalnych, stanowiących o różnorodności Narwiańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w 100% wypełniło cel Działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Siedliska Natura 2000 są w Narwiańskim Parku Narodowym oraz obszarze PLH200002 Narwiańskie Bagna tym elementem ekosystemu, który świadczy o jego wysokiej różnorodności biologicznej. Cel projektu a przez to realizacja celu działania 2.4 POIŚ osiągnięto przez:

  1. Ochronę czynną siedlisk Natura 2000 oraz innych zbiorowisk roślinnych i siedlisk gatunków. Wszystkie lądowe siedliska objęte projektem, poza łęgowymi (91E0 i 91F0), wymagają ochrony czynnej. Zostały one objęte (właściwą dla poszczególnego siedliska) ochroną czynną, która miała na celu powstrzymanie niekorzystnych i zagrażających im procesów (w tym sukcesji, inwazji gatunków obcych). W przypadku siedlisk łęgowych sam wykup na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego przyczynił się do ich właściwej ochrony, będąc własnością NPN przestały być typowymi lasami użytkowymi, a zaczęto chronić w nich naturalne procesy właściwe dla łęgów. Zrealizowane zabiegi ochronne pozytywnie wpłynęły nie tylko na siedliska, lecz również na bytujące tam gatunki, co było wartością dodaną działań zrealizowanych w projekcie. Przełożyło się to bezpośrednio na ochronę bioróżnorodności obszaru, Polski i Europy.
  2. Zwiększono powierzchnię siedlisk Natura 2000 i innych istotnych siedlisk i gatunków zarządzanych przez Narwiański Park Narodowy poprzez wykup gruntów. Pozwala to na prowadzenie właściwej dla poszczególnych siedlisk i gatunków ochrony, co bezpośrednio wpłynęło na ochronę różnorodności biologicznej.
  3. Edukację ekologiczną – W ramach projektu została opracowana prezentacja na temat siedlisk przyrodniczych, którą przekazano do szkół wszystkich szczebli edukacji do wykorzystania na lekcjach przyrody, biologii i geografii, coroczne wydawanie kalendarza edukacyjnego poświęconego siedliskom Natura 2000, opracowanie wydawnictwa na temat siedlisk miało na celu pokazanie jak niezwykle istotne są obszary chronione i ich ochrona. W szczególności miało za zadanie zwrócenie uwagi jak wyjątkowe są siedliska Natura 2000 oraz potrzeba ich ochrony, a przez to ochrony różnorodności biologicznej Polski i Europy.

Efekt ekologiczny

Efektem ekologicznym projektu było uzyskanie właściwego stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

W związku z realizacją projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

lub