Wróc do strony głównej

Zasady udostępniania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

Zasady udostępniania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”
§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” – Kurowo 12, zwany dalej Ośrodkiem,
udostępnia do zwiedzania ekspozycje stałe i czasowe.
2. Ośrodek jest czynny:
a) wtorek – piątek w godzinach 9:00 – 15:00 (ostatnie wejście 60 minut przed
zamknięciem);
b) w okresie od 16 kwietnia do 30 września – w dniach wtorek – piątek w godzinach
9:00 – 15:00 (ostatnie wejście 60 minut przed zamknięciem), w weekendy w
godzinach 10:00 – 17:00 (ostatnie wejście 60 minut przed zamknięciem).
3. Ośrodek jest nieczynny: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 listopada, 11 listopada, 24 – 26 grudnia,
I i II dnia katolickich Świąt Wielkanocnych.
4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora NPN, dopuszcza się możliwość
zwiedzania Ośrodka poza ustalonymi dniami, godzinami oraz limitem osób.
5. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych awariami, problemami technicznymi itp.
Ośrodek może zostać wyłączony ze zwiedzania.
6. Ośrodek można zwiedzać w grupach maksymalnie 20 osób (dorosłych i/lub dzieci).
7. Grupa zorganizowana to grupa maksymalnie 20 osób (dorosłych i/lub dzieci, która
z wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji grupowej za zwiedzanie ekspozycji. W
przypadku większej liczby osób grupa rezerwuje kolejne terminy zwiedzania.
8. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – istnieje możliwość
wjazdu na ekspozycję np. wózkiem inwalidzkim.

§ 2
Organizacja zwiedzania i opłaty

1. Czas zwiedzania ekspozycji (+ film o Narwiańskim Parku Narodowym) wynosi około
60 minut. Ostatnie wejście w celu zwiedzania ekspozycjo odbywa się 60 minut przed
zamknięciem Ośrodka.
2. Ceny biletów określa zarządzenie Dyrektora NPN w sprawie cennika opłat, który
udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem: https://npn.pl/cennik
3. Dostępne są bilety normalne, ulgowe i rodzinne.
4. Do zakupu biletów ulgowych (na podstawie stosownych dokumentów) upoważnieni są:

a) dzieci od 6 roku życia;
b) uczniowie i studenci;
c) emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie;
d) mieszkańcy gmin Narwiańskiego Parku Narodowego;
e) żołnierze służby czynnej;
f) posiadacze karty dużej rodziny.
5. Bilet rodzinny przysługuje jednej lub dwóm osobom dorosłym z dziećmi w wieku do
lat 18, będących członkami tej rodziny.
6. Dzieci do 5 lat włącznie, są zwolnione z konieczności zakupu biletu.
7. W uzasadnionych przypadkach o sposobie zwiedzania ekspozycji decydują pracownicy
NPN. Pracownicy NPN ustalają godziny zwiedzania informując o tym zwiedzających.
8. Ośrodek jest monitorowany przez system kamer.
9. Przed zakupem biletu należy okazać ważny dokument uprawniający do ulgi.
10. W przypadku niestawienia się zwiedzających w ustalonym terminie (dotyczy rezerwacji
grupowych) wejście do Ośrodka nie jest gwarantowane.

§ 3
Zasady zwiedzania Ośrodka

1. Zwiedzających obowiązuje zachowanie ciszy i porządku oraz stosowania się do poleceń
pracowników NPN.
2. We wszystkich pomieszczeniach ekspozycyjnych obowiązuje zakaz jedzenia i picia,
żucia gumy, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów, w tym elektronicznych oraz
używania źródeł światła o otwartym płomieniu.
3. Zwiedzających obowiązuje:
a) zakaz prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych;
b) zakaz dotykania ekspozycji i siadania na obudowach stołów;
c) zakaz wprowadzania oraz wnoszenia psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów
asystujących, do wszystkich pomieszczeń Ośrodka;
d) zakaz filmowania amatorskiego, filmowanie w celach komercyjnych wymaga
uzyskania zgody Dyrektora NPN.
4. W przypadku rażącego naruszenia przez zwiedzającego postanowień niniejszych
Zasad, a w szczególności, gdy zwiedzający jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, zakłóca spokój i porządek oraz nie stosuje się do zasad udostępniania

Ośrodka lub poleceń pracowników NPN, może on nie zostać dopuszczony do
zwiedzania ekspozycji, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. NPN nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające zarówno z naruszenia
Zasad udostępniania Ośrodka jak i z ogólnych zasad BHP.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Zasadach będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.